องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 646 ครั้ง
พิมพ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน

แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม
1.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา 2.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพานและทางระบายน้ำ
2.2 ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ
2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้
3.2 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า ผลผลิตการเกษตร สินค้า OTOP

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
4.2 พัฒนาแหล่งน้ำ ทางน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
5.2 ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร

© 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น