องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

งานกิจการสภา งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานสถิติ งานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกองช่าง งานป้องกันการทุจริต งานส่งเสริมการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ คู่มือหรือแนวทางการใ้ห้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ งานข้อมูลข่าวสาร E-Leaning งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

งานพัสดุ

© 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น